Reintegratiediensten

NAAR WERK

De re-integratieactiviteiten zijn gericht op de concrete Werkhervatting in loon- of inkomensvormende arbeid. Het kan zowel gaan om werk in dienstbetrekking als werk als Zelfstandig ondernemer.

Na een werkhervatting, kan het zijn, dat je nog extra begeleiding nodig hebt om de kans te optimaliseren, dat de werkhervatting een succes wordt. Werkflow ondersteunt jou in dit proces van werkhervatting.

Het traject kan bestaan uit de volgende activiteiten:

 • Opstellen van een zoekprofiel voor het solliciteren en presenteren op de arbeidsmarkt;
 • Zoeken en vinden van passende vacatures en het solliciteren naar passend werk;
 • Inzetten van het netwerk van Werkflow, het benaderen van potentiele werkgevers en het organiseren van sollicitatiegesprekken;
 • Jobhunting: actief zoeken en werven van passende werkplekken;
 • Jobcarving: een specifieke functie/werkplek voor de betrokkene creëren;
 • Verbeteren van de sollicitatievaardigheden van de betrokkene waaronder:
  • opstellen van een goed CV;
  • schrijven van goede sollicitatiebrieven;
  • solliciteren via vacaturewebsites en Social Media (LinkedIn);
  • telefonisch benaderen van potentiele werkgevers;
  • inventariseren, opzetten en activeren van het eigen Netwerk;
  • benaderen van Werkgevers en het verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden.
 • Extra ondersteuning en begeleiding na werkhervatting

WERKFIT MAKEN 

Kan bestaan uit de volgende activiteiten:

Versterken van de werknemersvaardigheden

Het versterken van werknemersvaardigheden kan worden ingezet, voor als je wat langer uit het arbeidsproces bent. De re-integratieactiviteiten zijn er o.a. op gericht om een arbeidsritme op te bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit leer je, je fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Als gevolg daarvan zal je persoonlijke effectiviteit verbeteren. De re-integratieactiviteiten hebben een activerende werking. Je leert om te gaan met je belemmeringen. Deze belemmeringen kunnen zich zowel voordoen in de persoonlijke- als in de leefsfeer. In dit kader valt o.a. te denken aan de inzet van re-integratieactiviteiten waardoor het assertiever worden, grenzen leren aan te geven, empowerment en waardoor meer weerbaarheid ontstaat. Ook kunnen activiteiten worden gevraagd om de fysieke fitheid te verhogen. Voorbeelden van activiteiten in de leefsfeer zijn het leren omgaan met belemmeringen als gevolg van verslaving of schulden, waarbij het gaat om het beheersbaar maken van de problematiek, zodat de focus van de Klant op de werkhervatting kan worden gericht.

 Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Re-integratieactiviteiten die behoren tot deze hoofdactiviteit, worden ingezet om je te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op jouw capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen je bij de zoekrichting die past bij jouw opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring. Samen onderzoeken we functies en beroepen waar vacatures zijn in sectoren/beroepsrichtingen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk kennis van en over de (regionale) arbeidsmarkt en concrete vacatures bij individuele werkgevers meegenomen.

Ook kan je ondersteuning krijgen, tijdens het zoeken en onderzoeken van baanopeningen. Hierbij word je onder andere geholpen met het (up-to-date) maken van een goed CV en Sollicitatiebrief, en leer je jezelf zichtbaar te maken voor werkgevers, waarbij je je, ten opzichte van andere sollicitanten gaat onderscheiden.

Specialisme, Interventies en methodieken:

 • Werkcoaching en -activering, Re-integratie
 • Loopbaanoriëntatie/advies (Golden Personality Profiler Certificering)
 • Stresss en Burnout preventie (CSR Certificering)
 • Mindfulness (MBCT) Certificering
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • NLP Certificering
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Hartcoherentie/Biofeedback

Jouw begeleiding kan onder andere bestaan uit:

 • Coaching en training op zelfredzaamheid, eigen waarden, zelfvertrouwen etc.
 • Coaching, training ihkv stress, burnout, loopbaanoriëntatie en
  ontwikkeling en persoonlijke en/of psychische problematiek.
 • Ontdekken van nieuwe passende arbeidsmogelijkheden en functies.
 • Aanleren van sollicitatievaardigheden, waaronder het schrijven van een goede cv
  en sollicitatiebrief, gespreksvoering, netwerken en internet.
 • Coaching en begeleiding naar en tijdens vrijwilligerswerk/werkervaringsplaats.
 • Coaching en begeleiding naar en tijdens passende reguliere arbeid.

 

 

Loopbaanbegeleiding tijdens de reintegratiediensten

Het carrièrepad dat je tot nu toe gevolgd en gepland hebt voldoet niet meer of is ontregeld door onder andere ziekte, reorganisatie of onvrede over je eigen werk. Vragen waarover je nadenkt zijn onder andere:

* Ik kan en mag mijn vak niet meer doen wegens beperkingen, wat is nu nog passend werk voor mij?
* Wat zijn mijn kwaliteiten en vaardigheden?
* Waarom voel ik steeds meer onvrede tijdens mijn werk?
* Hoe krijg ik weer plezier in mijn werk?
* Hoe kan ik mijn loopbaanpad verder vormgeven?

Tijdens de loopbaanbegeleiding gaan we samen op zoek naar antwoorden op jouw vragen. Je ontdekt onder andere je eigen competenties, kwaliteiten, valkuilen en vaardigheden waardoor er duidelijkheid ontstaat over de functies, werkzaamheden en verantwoordelijkheden die passen bij jouw persoonlijkheid. Gelijkertijd onderzoeken wij de drijfveren en motivatoren uit je arbeidsverleden en bouwen een brug naar nieuw passend werk.

Activiteiten die onder andere aan bod kunnen komen zijn:

* Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
* Persoonlijke missie
* Kwaliteiten en vaardigheden
* Valkuilen herkennen en bewaken
* Competenties
* Werkomgeving
* Werktype herkennen

Tijdens de loopbaanbegeleiding wordt onder andere gebruik gemaakt van:

* MBTI persoonlijkheidsonderzoek
* Kwadranten van Offman
* Logische niveaus van Gregory Bateson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopbaanverkenner

* Het digitale instrument voor een loopbaanscan
* Een combinatie van vragenlijsten die online afgenomen kunnen worden
* Een afnameduur die varieert tussen 1,5 en 2,5 uur
* Testniveaus die afgestemd kunnen worden op het werk- en denkniveau van de kandidaat
* Een uitvoerige rapportage met (deels grafische) weergave van de resultaten geeft een helder overzicht van de uitkomsten van de vragenlijsten, mogelijk passende beroepen en richtingen en de mogelijkheden hiermee op de arbeidsmarkt
* De rapportage wordt uitgebreid met de kandidaat besproken
* Toegang tot de beroependatabank met informatie over ca. 950 beroepen resp. 14.000 functie(titels)
* 12 maanden lang toegang tot de digitale omgeving en vacaturebank met gemiddeld ca. 40.000 gerubriceerde, ontdubbelde en actuele vacatures
* Er kunnen meerdere zoekopdrachten ingesteld worden, waarna de nieuwe vacatures passende bij de zoekopdracht dagelijks per mail naar de kandidaat doorgestuurd worden

Werkoriëntatie

Doel

De werkoriëntatie heeft tot doel een realistisch arbeidsmarktperspectief te scheppen voor de werkzoekende. Uitgangspunten zijn de competenties, vaardigheden en opleidingen. Het geboden perspectief sluit aan en leidt tot een beroep en/of beroepsrichting op de arbeidsmarkt.

Voor wie?

Werkoriëntatie is geschikt voor de werkzoekende die onvoldoende in staat is om zelf een nieuwe en reële beroepskeuze te maken.

Product

Door middel van het afnemen van tests, in combinatie met een aantal gesprekken met de werkzoekende worden persoonlijkheid en competenties bepaald en wordt richting gegeven aan de mogelijkheden van de deelnemer op de arbeidsmarkt. De activiteiten die kunnen worden ingezet om dit resultaat te bereiken zijn o.a.:

Tests

* Golden Personality Type Profiler van Pearson
* Loopbaanverkenner

De deelnemer krijgt informatie over beroepen, branches en arbeidsmarkt die aansluiten op de mogelijkheden, motivatie en interesse van de deelnemer.

Resultaat

Een arbeidsmarkt- en beroepsgericht advies op basis van een uitgewerkt competentieprofiel.

————————————————————————————————————————————————————————

Coaching naar en tijdens het zoeken van werk

Doel

De deelnemer wordt ondersteund en/of geactiveerd waardoor dat hij zelf in staat is, zijn werk te hervatten dan wel is staat is om zelfstandig gericht te zoeken naar betaalde arbeid en/of de weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt.

Product

Individuele coachingsgesprekken welke aansluiten bij de situatie van de deelnemer. Afhankelijk van de situatie van de Deelnemer kan de inhoud van de coaching zich o.a. richten op:

* empowerment;
* rouwverwerking (verlies baan, of verlies mogelijkheden door ziekte/gebrek);
* assertiviteitstraining en loopbaanorientatie;
* activering en motivering

Resultaat

Belemmeringen worden weggenomen of beheersbaar gemaakt. De is in staat om zelfstandig betaald werk te vinden en/of te behouden.

————————————————————————————————————————————————————————

Ziektewet interventies

Is een werknemer (langdurig) ziek geworden dan kan dat psychisch een grote impact hebben op deze persoon. Tijdens deze periode kan er begeleiding en ondersteuning gegeven worden om de persoonlijke situatie van de betrokken persoon te verbeteren. Deze begeleiding kan onder ander bestaan uit:

* Sociale activering (motivatie, verantwoordelijkheid, eigenwaarde, zelfredzaamheid)
* Omgaan en acceptatie van ziekte
* Ontwikkeling persoonlijke kwalificaties
* Beroepenoriëntatie, beroepskeuzeonderzoek

Psychologische kennis en interventies die ingezet kunnen worden:

* Mindfulness
* MBCT (Mindfulness Based on Cognitive Therapie)
* ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
* Cognitieve gedragstherapie
* NLP
* Hartcoherentie

Uiteraard zijn ook reguliere begeleidingsmethodieken voor re-integratie tevens inzetbaar tijdens de begeleiding van ZW-Interventies.
Bovenstaande is een greep uit de mogelijkheden van onze dienstverlening. Voor aanvullende informatie zijn wij bereikbaar op: 06-25022098.

Multidisciplinaire re-integratie

Naast de reguliere begeleiding heeft Werkflow een focus op re-integratie van mensen met een psychische problematiek waaronder verslavingsproblematiek, burn-out en depressie.

Werkflow maakt gebruik van een multidisciplinair team van verschillende zelfstandige partners. Ons team bestaat uit psychologen met aanvullende specialismen en re-integratiecoaches. Onze kracht ligt hem in het feit dat we diagnose en behandeling van psychische, persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek, kunnen combineren met begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Wij zijn van mening dat meedoen en werken, bijdraagt aan een oplossing voor mensen die te kampen hebben met psychische-, persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek. Omdat de cliënt  zijn klachten ook heeft op de weg naar werk en tijdens het werk, is het volgens ons noodzakelijk om als multidisciplinair team te kijken naar klachten, mogelijkheden en aanpak. Dit maakt van onderstaande dienstverlening een unieke, oplossing- en resultaatgerichte aanpak.

Intakefase (Diagnostiek):

Doelstellingen van de intake zijn:
* Het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden van de cliënt
* Het in kaart brengen van (mogelijke aanwezigheid) van psychische problematiek
* De inschatting van de ernst van deze psychische klachten en de inschatting van de afstand naar de arbeidsmarkt

In geval van psychische problematiek, is het mogelijk dat de cliënt eerst wordt gezien door de psycholoog en op een later moment neemt de loopbaanbegeleider het traject over.

Het resultaat van de intake is een plan van aanpak waaruit blijkt welke stappen ondernomen dienen te worden om inzicht te krijgen in de definitie van passende arbeid. Hieruit blijkt welke psychische problematiek en in welke ernst deze aanwezig is en waarop de afstand van de arbeidsmarkt ingeschat wordt qua mogelijkheden op korte termijn (direct of 3-6 maanden) en mogelijkheden op langere termijn (6 tot 12 maanden) met als gedefinieerde mogelijkheid; werkervaringsplaats, regulier arbeid of ongeschikt voor arbeid op langere termijn.

Na de Intakefase kunnen de volgende instrumenten worden ingezet:

Aanpak arbeidsbegeleiding:

* Activering van cliënt door coaching en training op motivatie, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, eigen waarden, zelfvertrouwen etc.
* Profiel cliënt / persoonlijkheidstest
* Coaching en begeleiding naar vrijwilligerswerk
* Coaching en begeleiding naar passende reguliere arbeid
* Nazorg

Begeleiding in psychische problematiek:

* Advisering, planning en organisatie voor het begeleiden naar (tijdelijke) opname van cliënt in (prive)kliniek.
* Activering, begeleiding, coaching en training ihkv psychische problematiek
* Individuele (coachings/begeleidings) sessies ihkv psychische problematiek
* Inzet van interventies passend bij de persoonlijkheid en de psychische  problematiek van cliënt.

Interventies en methodieken:

* Mindfulness
* MBCT (Mindfulness Based on Cognitive Therapie)
* ACT ((Acceptance and Commitment Therapy)
* Cognitieve gedragstherapie
* EMDR
* NLP
* Hartcoherentie

Doelgroepen:

Naast cliënten zonder psychische problematiek kan er onder andere gewerkt worden met cliënten met de volgende diagnose en problematiek:
* Depressie
* Burnout
* Persoonlijkheidsproblematiek
* Verslavingsproblematiek

Methodieken en interventies met de bijbehorende doelstellingen en resultaten kunnen worden ingezet bij iedere vorm van begeleiding. De cliënt staat centraal bij de keuze van de methodiek of combinatie van methodieken en interventies, waarbij gekeken wordt naar passendheid, persoonlijkheid en problematiek van cliënt.

Uitgebreide toelichting en informatie over de methodieken en interventies is te lezen op www.zienderwijs.nl

Persoonlijkheidstesten:

De volgende persoonlijkheidstesten kunnen tijdens het traject worden ingezet:

* Golden Type Profile van Pearson
* Employability Check van Matchcare en SHL

Sociale Activering

Persoonlijke ontwikkeling:

Is een werknemer (langdurig) ziek geworden dan kan dat psychisch een grote impact hebben op deze persoon. Tijdens deze periode kan er begeleiding en ondersteuning gegeven worden om de persoonlijke situatie van de betrokken persoon te verbeteren. Deze begeleiding kan onder ander bestaan uit:

* Sociale activering (motivatie, verantwoordelijkheid, eigenwaarde, zelfredzaamheid)
* Omgaan en acceptatie van ziekte
* Ontwikkeling persoonlijke kwalificaties
* Beroepenoriëntatie, beroepskeuzeonderzoek

Psychologische kennis en interventies die ingezet kunnen worden:
* Mindfulness
* MBCT (Mindfulness Based on Cognitive Therapie)
* ACT ((Acceptance and Commitment Therapy)
* Cognitieve gedragstherapie
* NLP
* Hartcoherentie

Uitgebreide informatie over de interventies vind u op www.zienderwijs.nl

Gereedmaken voor de arbeidsmarkt:

* Begeleiding naar en tijdens (om)scholing
* Sollicitatievaardigheidstraining/coaching
* Netwerktraining/coaching

Zie hier voor meer informatie over de inhoud van de sollicitatievaardigheidstraining/coaching en netwerktraining/coaching.

Begeleiding naar vrijwilligerswerk:

Werkflow heeft goede contacten en afspraken gemaakt met onder andere diverse kringloopwinkels en zorgcentra waar cliënten de mogelijkheid krijgen om werkzaamheden op vrijwilligersbasis te verrichten met de volgende doelstellingen:

* Opdoen van arbeidsritme
* Ontwikkelen van arbeidsvaardigheden
* Ontwikkelen van werkervaring voor nieuw, toekomstig passend werk
* Werken aan zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, structuur en motivatie

Begeleiding naar reguliere arbeid:

Coaching en ondersteuning tijdens het actief solliciteren. Tijdens de begeleiding wordt onder andere aandacht besteed aan:
* (Online) zoeken naar passende vacatures
* Intensief gebruik maken van vacaturesites en social media
* Het actief bellen naar bedrijven
* Het schrijven van goede sollicitatiebrieven
* Het plannen, organiseren en administreren van sollicitatieacties
* Begeleiden in de voorbereiding naar sollicitatiegesprekken

Het zoeken naar een reguliere baan en zelfredzaamheid in het solliciteren zijn doelstellingen tijdens deze begeleiding.

 

Re-integratie 2de spoor

Is een werknemer arbeidsongeschikt geworden voor de eigen functie en blijkt dat aangepast werk binnen de eigen organisatie niet meer haalbaar is, dan wordt via een 2de spoor re-integratie gekeken of een passende functie bij een andere organisatie beschikbaar is. Gedurende het 2de spoortraject zal de werknemer begeleid, ondersteund en gecoached worden naar nieuwe mogelijkheden voor passend werk op de arbeidsmarkt. Tijdens de intakefase wordt een trajectplan opgesteld waarin vastgelegd wordt welke activiteiten er ingezet worden. Deze activiteiten kunnen onder andere bestaan uit;

* Ontwikkeling persoonlijke kwalificaties
* Beroepenoriëntatie
* Loopbaanbegeleiding
* Sollicitatievaardigheidstraining/coaching
* Sollicitatiebegeleiding
* Netwerktraining/coaching
* Activeringsprogramma (verwerking verlies baan, motivatie)