CSR Stress en Burnout

De methodiek CSR Stress Burnout is ontwikkeld door CSR-centrum, het Nederlands landelijk centrum dat wetenschappelijk onderzoek doet naar stress en interventiemethoden ontwikkelt.

Burnout is dé beroepsziekte van deze tijd. Burnout wordt vaak verward met overspannenheid. In tegenstelling tot overspannenheid bouwt burnout zich geleidelijk op en hebben de klachten een chronisch karakter. Bij overspannenheid zijn er vaak één of meerdere aanwijsbare oorzaken in het recente verleden, terwijl burnout veroorzaakt wordt door chronische overbelasting. Er is een disbalans ontstaan tussen draaglast en draagkracht, waardoor geleidelijk de reserves worden opmaakt en de veerkracht verdwijnt.

Een belangrijk kenmerk van mensen die burnout raken, is dat ze uitermate vastberaden zijn om kost wat kost hun doelen te halen en een enorme wilskracht hebben. Ze zijn vaak zeer loyaal, betrokken, verantwoordelijk, zorgzaam en werken hard. Maar juist die wilskracht weerhoudt mensen ervan om het tij te keren. Het gevolg is: fysieke en mentale/emotionele uitputting, schaamte, vertwijfeling over eigen kwaliteiten, afkeer en vervreemding van werk en uiteindelijk een machteloos gevoel.

Onze aanpak

In de intake wordt aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst (DASS-21, VBBA, CIS en vragenlijst cognitief functioneren) en een biofeedbackmeting bekeken of er sprake is van chronische stressklachten en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. We gaan na wat er nodig is voor herstel. Vervolgens stellen we vast welke aanpak daarbij het beste aansluit en leggen we deze vast in een plan en offerte. Het begeleidingstraject bestaat uit drie fasen:

1.   Herstel

Doel: Vermindering van klachten en het bevorderen van herstel

Onderzocht wordt welke factoren (stressoren) voor overbelasting en disbalans hebben gezorgd. Vervolgens gaan we de klachten verminderen aan de hand van een vooraf samengesteld programma. Indien u nog steeds werkt, wordt bekeken welke taakbelasting en stressoren verminderd moeten worden ter bevordering van herstel.

2.   Zelfmanagement

Doel: Verbetering van zelfmanagement om herhaling te voorkomen.

In deze fase komt u tot inzicht hoe de klachten zijn ontstaan en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Vaardigheden hiertoe worden aangeleerd. Ook werken we aan attitudeverandering die ertoe bijdraagt dat u niet terugvalt in oude gewoonten.

3.   Werkhervatting

Doel: Voorbereiden en opbouwen van werkhervatting.

Hierbij kan het gaan om re-integratie in de oude functie of outplacement naar een andere functie binnen of buiten de organisatie.

Bij afsluiting van de coaching zal opnieuw gemeten worden aan de hand van de gevalideerde vragenlijsten. Door de scores van de verschillende meetmomenten met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk of er vooruitgang is geboekt.

Onze coachingstijl is faciliterend en ondersteunend. Zelfsturing en zelfwerkzaamheid staan voorop! Door gerichte opdrachten en u een spiegel voor te houden, komt u tot nieuwe inzichten. Wij bieden vervolgens de handvatten om er in de praktijk constructief mee om te gaan. Wij maken hierbij gebruik van verschillende methoden, waaronder de Rationeel Emotieve Therapie (RET), Transactionele Analyse (TA), Kwadranten van Ofman en Chronische Stress Reversal (CSR).

Wat levert een traject u op?

* Persoonlijke aandacht in de vorm van één op één begeleiding
* Inzicht in oorzaken en gevolgen van chronische stress en eigen rol hierin
* Adequaat kunnen herkennen van lichaamssignalen die op stress wijzen
* Adequaat kunnen handelen naar aanleiding van die lichaamssignalen
* Handvatten en vaardigheden voor een gezonde werk- en leefstijl
* Mentaal kunnen loslaten, loskomen van piekergedrag (mindset)
* Attitude- en gedragsverandering ter voorkoming van herhaling