Methodieken

Tijdens de begeleiding maken onze specialisten gebruik van diverse erkende methodieken. Op deze pagina geven we wat achtergrondinformatie over enkele van deze methodieken.

 • Mindfulness

  Mindfulness wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen’.

   

  Mindfulness wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen’ (Kabat-Zinn). Deze definitie verwijst naar het vermogen om gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op te merken op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is. Daarmee leer je om (negatieve) gedachten en gevoelens te zien als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van als feiten, zodat je er gemakkelijker afstand van kunt nemen. Mindfulness helpt bij het herkennen van automatische, soms belemmerende, patronen. Bewustwording van deze patronen kan leiden tot meer keuzevrijheid, het doorbreken van automatische reacties en het leren reageren op een behulpzamere manier.

   

  MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)

  Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Het doel hiervan is om een andere houding te ontwikkelen ten opzichte van (mentale) problemen. Deze houding kenmerkt zich door; nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren, waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

   

  Mindfulness kan heel goed werken bij:

   

  • depressies
  • stress en burn-out
  • slaapproblemen
  • neerslachtigheid
  • somberheid
  • uitzichtloosheid
  • concentratieproblemen
 • ACT (acceptatie en commitment therapie)

  Met ACT leer je om je te richten op dingen waar je zelf direct invloed op hebt (zoals je eigen gedrag) in plaats van dat je controle probeert te krijgen over dingen die je niet of nauwelijks kunt beïnvloeden

   

  Met ACT (acceptance and commitment therapy)  leer je om je te richten op dingen waar je zelf direct invloed op hebt (zoals je eigen gedrag) in plaats van dat je controle probeert te krijgen over dingen die je niet of nauwelijks kunt beïnvloeden (zoals emoties en gedachten). Dit vraagt om een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.


  De zes kernprocessen van ACT:

   

  Cognitieve defusie

  Het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan wat je gedachten je ingeven. Dat geeft je dus de keuzevrijheid om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen of niet.

   

  Mindfulness

  De vaardigheid om oordeelvrij in het hier en nu te zijn, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om die ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden.

   

  Acceptatie

  Leren om te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed.

   

  Zelf-als-context

  Op een andere manier naar jezelf kijken. Leren om jezelf te zien in samenhang met je omgeving. Je problemen zijn niet wie je bent.

   

  Verhelderen van waarden

  Bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit en creativiteit.

   

  Bereidheid

  Genegenheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt.

   

  Deze zes kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.

 • NLP

  NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een methode om effectiever te leren communiceren door je bewust te zijn van onbewuste processen.

   

  Neurolinguïstisch betekent: ‘het verband tussen geest en taal’. Het heeft te maken met het ordenen en in taal omzetten van informatie die door onze zintuigen wordt waargenomen. Die taal geldt zowel voor onze interne communicatie (gedachten) als voor de externe communicatie met anderen. NLP is een zeer geschikt hulpmiddel voor persoonlijke verandering en zelfinzicht.

   

  Neurologisch:
  Alles wat je ooit hebt meegemaakt (dus waargenomen via de zintuigen) ligt opgeslagen in je geheugen. En al deze ervaringen zijn van invloed op de ontwikkeling van jouw persoonlijkheid. Wat we ons herinneren van die ervaringen (onze gevoelens, gedachten en emoties) stuurt ons gedrag in het hier en nu, zelfs als we niet tevreden zijn over dat gedrag.

   

  Linguïstisch:
  We communiceren zowel verbaal (in gesproken taal, met woorden) als non-verbaal (in lichaamstaal, met bijvoorbeeld houding, gebaren, toonhoogte en gezichtsuitdrukkingen) met anderen.

   

  Programmeren:
  Deze communicatie vertalen we in onze hersenen en we brengen hier ordening in aan. Deze ordening (programmering) wordt grotendeels bepaald door ons eigen model van de wereld.

   

  NLP gaat ervan uit dat iedereen in staat is om succesvol te zijn in het leven. Als je hiertoe niet meer in staat bent, dan is er vroeger iets gebeurd waardoor je dat hebt afgeleerd of bent vergeten. Men ‘vergist’ zich dan en volgt bijna onbewust datgene wat men altijd al heeft gedaan. NLP is, naast een methodiek voor communicatie, ook een veranderingsmodel. Het leert ons aan het werk te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens. NLP levert ons de gereedschappen die de volgorde waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen en de bedoelingen ervan, kunnen veranderen. Het resultaat is dat we structureel anders tegen dingen kunnen gaan aankijken. Anders kunnen gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet zozeer om de inhoud van het geheugen, als wel om de werking ervan. Hoe laat je de ervaringen uit het verleden van invloed zijn op de kwaliteit van het ‘hier en nu’? En belangrijker nog, hoe kan je daar zelf verandering in aanbrengen?

 • Systemisch werken

  Systemisch werken gaat ervan uit dat je wordt beïnvloed door de systemen waarvan je deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waar je werkt, een vereniging, een team, je sociale omgeving of relaties.

   

  Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij hierin inneemt, bepaalt (vaak onbewust) wat je doet, hoe je dat doet en waarom je dit zo doet. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek binnen een systeem en je relatie tot de anderen binnen dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je beperkt in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot inzicht, acceptatie en een sleutel zijn tot oplossingen.

   

  Systemisch werk gaat uit van opstellingen. Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een bepaald systeem (familie, relatie, organisatie etc.) Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken te ervaren en hier inzicht in te krijgen. Een opstelling werkt met representanten. Dit zijn mensen of voorwerpen die personen of abstracte begrippen voorstellen. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt als het ware tot leven doordat de representanten informatie over gevoelens en gedachten geven en een eventuele drang om te bewegen voelen.

   

  Vanuit symptomen op het persoonlijk vlak (bijvoorbeeld angsten, doelen niet halen, relatieproblemen, etc.) wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Wanneer je deze dynamiek herkent is er verandering mogelijk en kan er weer energie stromen. Mensen komen weer in hun kracht en het systeem kan herstellen door alle onderdelen een gezonde plek in relatie tot elkaar te geven.

   

  Elk systeem kent de volgende basisprincipes:

  1. Binding: iedereen heeft recht op een eigen plek binnen het systeem.
  2. Volgorde: alle plekken staan in een bepaalde rangorde ten opzichte van elkaar.
  3. Geven en nemen: geven en nemen moeten in balans zijn.

   

  Als, om welke reden dan ook, een van de basisprincipes binnen het systeem of in de context verstoord raakt, ontstaan er spanningen ofwel dynamieken. Vanuit deze dynamieken wordt er een nieuw evenwicht opgebouwd. De huidige situatie die hierdoor is ontstaan zal blijven bestaan zolang er niets aan de dynamieken verandert.

   

  Voorbeelden van dynamieken zijn:

   

  • een last voor een ander dragen binnen het systeem
  • iemand volgen die binnen het systeem is buitengesloten of niet wordt erkend
  • iemand gaat van zijn plek (volgorde wordt verstoord)
  • iemand identificeert zich met een ideaal, persoon of concept

  Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen waarmee we in het dagelijkse leven worden geconfronteerd. Voorbeelden van symptomen zijn:

  • angsten
  • gebrek aan ondernemerschap
  • doelen niet halen
  • niet weten wat je wilt
  • onzekerheid
  • niet productief zijn
  • onduidelijke lichamelijke klachten
  • onrust
  • extreem verantwoordelijkheidsgevoel

  Deze symptomen kom je misschien wel dagelijks tegen in je relaties, sport, werk, vrienden of gezin. Met een opstelling kunnen we de onderliggende dynamieken aan het licht brengen. Met het beeld dat een opstelling en de energetische werking zichtbaar maakt, kan het systeem worden aangepakt om te ontspannen. Komt het systeem weer in overeenstemming met de basisprincipes (wetten) dan gaat de energie weer stromen en kan de gewenste verandering worden doorgevoerd.

 • CSR stress en burn-out

  De CSR-methode tegen stress en burn-out is ontwikkeld door CSR-centrum, het landelijk centrum dat wetenschappelijk onderzoek doet naar stress & burn-out en daarnaast interventiemethoden ontwikkelt.

   

  Onze aanpak

  Bij de intake wordt aan de hand van een wetenschappelijke vragenlijst (DASS-21, VBBA, CIS en vragenlijst cognitief functioneren) en een biofeedbackmeting gekeken of er sprake is van chronische stressklachten. We stellen de oorzaken van de stressklachten vast en gaan na wat er nodig is voor herstel. Vervolgens stellen we vast welke aanpak daarbij het best aansluit en dit leggen we vast in een plan en een offerte. Het begeleidingstraject bestaat uit drie fasen:

   

  1. Herstel
   Doel: vermindering van klachten en bevorderen van herstel. We onderzoeken welke factoren (stressoren) voor overbelasting en disbalans hebben gezorgd. Vervolgens gaan we de klachten verminderen aan de hand van een vooraf samengesteld programma. Wanneer je nog werkt wordt gekeken welke taakbelasting en stressoren verminderd moeten worden om goed te kunnen herstellen.
  2. Zelfmanagement
   Doel: verbetering van zelfmanagement om herhaling te voorkomen. In deze fase herken je hoe de klachten zijn ontstaan en leer je vaardigheden aan om klachten in de toekomst te voorkomen. Ook werken we aan een nieuwe attitude waardoor je niet terugvalt in je oude gewoonten.
  3. Werkhervatting
   Doel: voorbereiden en opbouwen van werkhervatting. Hierbij kan het gaan om re-integratie in de oude functie of om outplacement naar een andere functie binnen of buiten de organisatie.

  Wat levert een CSR-traject je op?

  • Persoonlijke aandacht in de vorm van een-op-eenbegeleiding
  • Inzicht in oorzaken en gevolgen van chronische stress en je eigen rol hierin
  • Adequaat kunnen herkennen van lichaamssignalen die op stress wijzen
  • Adequaat kunnen handelen naar aanleiding van die lichaamssignalen
  • Handvatten en vaardigheden voor een gezonde werk- en leefstijl
  • Mentaal kunnen loslaten, loskomen van piekergedrag (mindset)
  • Attitude- en gedragsverandering ter voorkoming van herhaling
 • HRV en hartcoherentie

  Ons hartritme varieert voortdurend. Met andere woorden: de tijdsduur tussen hartslagen verandert constant. Dit noemen we de hartritme variabiliteit (HRV).

   

  De HRV geeft belangrijke informatie over onze veerkracht en vitaliteit maar ook over de huidige toestand van het lichaam. Analyse van de HRV laat zien dat het hart gevoelig is voor emotionele veranderingen. De mate van samenhang in de HRV wordt hartcoherentie genoemd.

   

  De hartcoherentie geeft een direct en duidelijk inzicht in je huidige toestand. Het laat zien wanneer je op een laag-, medium- of hoog coherentieniveau zit.

   

  Bij de hartcoherentietrainingen staan lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. Door middel van biofeedback op het hartritme ervaar je hoe je omgaat met stress en hoe je jezelf in een betere toestand kunt brengen. Je oefent met diverse interventietechnieken en leert hoe je die in het dagelijks leven kunt inzetten. De effecten zijn direct merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Het gebruik van de hartcoherentie-programma’s heeft in veel gevallen geleid tot verbetering van het immuunsysteem, een lagere bloeddruk, minder stresshormoon en een beter welbevinden.

 • Golden Profiler

  De Golden Personality Type Profiler (GPTP) is een vragenlijst die wordt gebruikt om te ontdekken welk type persoonlijkheid je hebt.

   

  De test is gebaseerd op diverse bekende theorieën zoals de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel.

   

  ‘De Golden’, genoemd naar Dr. Rev. Edward Smith Golden, kan worden ingezet voor ontwikkelvraagstukken, coaching, sociale vaardigheidstraining, conflictoplossing, loopbaan- en opleidingsadvies, relatiecounseling en teambuilding. Het rapport wordt gebruikt om in gesprek te gaan over kwaliteiten, groeimogelijkheden en motivatiebronnen. Er zijn geen goede of minder goede typen. Voor alle typen worden bijvoorbeeld de sterke kanten, groeimogelijkheden, motivatiebronnen, demotiverende factoren en de communicatiestijl beschreven.

 • Positieve gezondheid

  Wat is gezondheid? In 1948 stelde de World Health Organization: ‘Gezondheid is een toestand van compleet lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken.’

   

  In 2011 werd echter door Machteld Huber (voormalig huisarts en onderzoeker) een nieuwe dynamische omschrijving van gezondheid gelanceerd: ‘Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’ Dit is een nieuwe definitie van gezondheid, waarin begrippen als functioneren, veerkracht, eigen regie en betekenisvol leven centraal staan.

   

  Positieve Gezondheid is de praktische vertaling, in zes richtingen, van deze bredere kijk op gezondheid. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

   

  Positieve Gezondheid is een gedachtegoed en het spinnenweb uit de afbeelding wordt hierbij gebruikt als gespreksinstrument. Je positieve gezondheid kan ermee in kaart worden gebracht om er vervolgens over in gesprek te gaan (‘het andere gesprek’). De uitdaging is om vooral breed te blijven kijken. Het gaat over het bevorderen van een ‘veerkrachtig en betekenisvol leven’, in een gezonde omgeving. Het invullen van de test kan op papier of digitaal via https://mijnpositievegezondheid.nl/.

   

  Het spinnenweb geeft inzicht, overzicht en uitzicht. Het zorgt voor zelfreflectie, je kunt je klachten hiermee beter duiden. Het helpt om beetje bij beetje grip te krijgen op je leven. En het spreekt mensen aan op wat voor hen belangrijk is (zingeving) en op het hervinden van levenslust en idealen. Positieve Gezondheid richt zich niet op wat mensen moeten, maar op wat mensen willen en op wat van waarde is.