METHODIEKEN

Home / Onze werkwijze / Methodieken

mindfulness

Mindfulness wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen’ (Kabat-Zinn). Deze definitie verwijst naar het vermogen om opmerkzaam te zijn van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is. Daarmee leert men om (negatieve) gedachten en gevoelens te beschouwen als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van feiten, zodat zij hier gemakkelijker afstand van kunnen nemen. Mindfulness helpt daarbij in het herkennen van automatische, soms onbehulpzame, patronen. Meer bewustwording in deze patronen kan leiden tot meer keuzevrijheid, om automatische reacties te doorbreken en te leren reageren op een behulpzamere manier.

MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)

Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen is het doel. Deze houding kenmerkt zich door; nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Mindfulness helpt onder andere ook bij;

 • Depressies
 • Stress en burnout
 • Slaapproblemen
 • Neerslachtigheid
 • Somberheid
 • Uitzichtloosheid
 • Slechte concentratie

ACT Acceptance and commitment therapy)

In ACT leren mensen zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

De zes kernprocessen van ACT:

cognitieve defusie:
Het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.

mindfulness:
De vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden

Acceptatie:
leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed

zelf-als-context:
Het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent

verhelderen van waarden:
Bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts

bereidheid:
Om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP heeft te maken met het ordenen van de informatie, die door onze zintuigen is waargenomen, vervolgens zetten we deze informatie om in taal. Taal voor onze eigen interne communicatie(gedachten) én voor onze externe communicatie met anderen. NLP is ook uitermate geschikt als hulpmiddel voor persoonlijke verandering en zelfinzicht. NLP staat voor:

Neurologisch:
Alles wat we hebben meegemaakt hebben we waargenomen via onze zintuigen en ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in ons leven was wel of niet versterkend voor de ontwikkeling van ons eigen persoon. Wat we ons herinneringen van die ervaringen, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in het hier en nu. Ook als we niet  tevreden zijn over dat gedrag en dit eigenlijk niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met anderen om en laten dingen van onszelf aan de ander weten, zien, voelen of horen; dit noemen we communiceren.

Linguïstisch:
Communiceren doen we door middel van gesproken taal, woorden en door lichaamstaal. Verbaal en non-verbaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).

Programmeren:
Deze communicatie vertalen we in onze hersens en brengen hier ordening in. Deze ordening(programmering) wordt grotendeels bepaald door ons eigen model van de wereld.

NLP gaat er vanuit dat elk mens in staat is om succesvol te zijn in het leven. Als je als mens hiertoe niet meer in staat bent, dan is er onderweg in de tijd iets gebeurd waardoor je dat hebt afgeleerd of bent vergeten. Men vergist zich dan en volgt dan “minder bewust” dat gene wat men altijd al heeft gedaan. NLP is dus naast een methodiek voor communicatie ook te beschouwen als veranderingsmodel. Het leert ons aan het werk te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens. NLP levert ons de gereedschappen die de volgorde en vooral bedoeling, waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen aan kunnen gaan aankijken, anders kunnen gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet zo zeer om de inhoud van het geheugen, maar meer om de werking ervan. Hoe kan je de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het “hier en nu” beïnvloeden en belangrijker nog, hoe je daar zelf verandering in kan brengen.

systemisch werken

Wat is systemisch werken?Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving of relaties. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet, hoe je het doet en waarom je dit zo doet. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot inzicht, acceptatie en een sleutel tot oplossingen. Systemisch werk gaat uit van bepaalde “opstellingen”. Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een bepaald systeem(familie, relatie, organisatie etc. etc). Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken te ervaren en inzichtelijk te krijgen. Een Opstelling werkt met  zgn. “representanten”. Dit zijn mensen of voorwerpen die personen of abstracte begrippen representeren. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot leven doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele drang om te bewegen. Vanuit symptomen op het persoonlijk vlak (bijvoorbeeld angsten, doelen niet halen, relatieproblemen, etc.) wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk, waardoor de energie weer kan stromen. Mensen komen weer in hun kracht en het systeem kan herstellen door een gezonde plek voor alle leden te vinden.

Er zijn 3 basisprincipes in systemen werkzaam zijn:

 1. Binding. Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
 2. Volgorde. Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar.
 3. Geven en nemen. Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn

Als door welke omstandigheden dan ook 1 van de basisprincipes binnen het systeem of in de context verstoord raakt, ontstaan er dynamieken. Vanuit deze dynamieken wordt een nieuw evenwicht binnen het systeem nagestreefd waardoor de huidige situatie ontstaat en blijft bestaan.

Voorbeelden van dynamieken zijn:

 • Een “last” voor een ander dragen binnen het systeem
 • Iemand volgen die binnen het systeem is buitengesloten of niet erkend
 • Iemand gaat van zijn plek(volgorde wordt verstoord)
 • Iemand identificeert zich met een ideaal, iemand of een concept

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen waarmee we in het dagelijkse leven worden geconfronteerd. Voorbeelden van symptomen zijn:

 • Angstig zijn
 • Gebrek aan ondernemerschap
 • Doelen niet halen
 • Niet weten wat je wilt
 • Onzekerheid
 • Niet productief zijn
 • Onduidelijke lichamelijke klachten
 • Onrust
 • Extreem verantwoordelijkheidsgevoel

Deze symptomen kom je misschien wel dagelijks tegen in verschillende contexten als relatie, sport, werk, vrienden, gezin, etc. Vanuit de symptomen komen met behulp van een opstelling de onderliggende dynamieken aan het licht. Door het beeld dat een opstelling zichtbaar maakt en de energetische werking binnen dat veld kan het systeem ontspannen. Komt het systeem weer in overeenstemming met de basisprincipes (wetten) dan gaat de energie weer stromen en kan men de gewenste verandering doorvoeren.

CSR Stress en Burn-out

https://www.csrcentrum.nl/De methodiek CSR Stress Burnout is ontwikkeld door CSR-centrum, het Nederlands landelijk centrum dat wetenschappelijk onderzoek doet naar stress en interventiemethoden ontwikkelt.

Onze aanpak

In de intake wordt aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst (DASS-21, VBBA, CIS en vragenlijst cognitief functioneren) en een biofeedbackmeting bekeken of er sprake is van chronische stressklachten en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. We gaan na wat er nodig is voor herstel. Vervolgens stellen we vast welke aanpak daarbij het beste aansluit en leggen we deze vast in een plan en offerte. Het begeleidingstraject bestaat uit drie fasen:


1.   Herstel
Doel: Vermindering van klachten en het bevorderen van herstel

Onderzocht wordt welke factoren (stressoren) voor overbelasting en disbalans hebben gezorgd. Vervolgens gaan we de klachten verminderen aan de hand van een vooraf samengesteld programma. Indien u nog steeds werkt, wordt bekeken welke taakbelasting en stressoren verminderd moeten worden ter bevordering van herstel.

2.   Zelfmanagement
Doel: Verbetering van zelfmanagement om herhaling te voorkomen.

In deze fase komt u tot inzicht hoe de klachten zijn ontstaan en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Vaardigheden hiertoe worden aangeleerd. Ook werken we aan attitudeverandering die ertoe bijdraagt dat u niet terugvalt in oude gewoonten.

3.   Werkhervatting
Doel: Voorbereiden en opbouwen van werkhervatting.

Hierbij kan het gaan om re-integratie in de oude functie of outplacement naar een andere functie binnen of buiten de organisatie.

gedragsverandering ter voorkoming van herhaling.

Het begrip ‘systemisch’ verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten, ieder met een eigen dynamisch krachtenveld. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter. De dynamieken die we daar aantroffen, onze loyaliteiten en de daaruit voortvloeiende interactiepatronen, herhalen we onbewust in latere systemen, zoals in onze werkcontext of huidige gezin. Doorgaans effectief en soms in een beknellende binding, alsof we ongewild teruggetrokken worden in de tijd.

In de intake wordt aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst (DASS-21, VBBA, CIS en vragenlijst cognitief functioneren) en een biofeedback meting bekeken of er sprake is van chronische stressklachten en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. We gaan na wat er nodig is voor herstel. Vervolgens stellen we vast welke aanpak daarbij het beste aansluit en leggen we deze vast in een plan en offerte.

Wat levert een traject u op?
 • Persoonlijke aandacht in de vorm van één op één begeleiding
 • Inzicht in oorzaken en gevolgen van chronische stress en eigen rol hierin
 • Adequaat kunnen herkennen van lichaamssignalen die op stress wijzen
 • Adequaat kunnen handelen naar aanleiding van die lichaamssignalen
 • Handvatten en vaardigheden voor een gezonde werk- en leefstijl
 • Mentaal kunnen loslaten, loskomen van piekergedrag (mindset)
 • Attitude- en gedragsverandering ter voorkoming van herhaling

HRV en Hartcoherentie

Ons hartritme varieert voortdurend, met andere woorden de tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant. Dit noemen we hartritme variabiliteit (HRV). De HRV geeft ons belangrijke informatie over onze veerkracht en vitaliteit maar ook over de momentane toestand van het lichaam. Analyse van de HRV laat zien dat het hart gevoelig is voor emotionele veranderingen en de mate van samenhang in de HRV wordt Hartcoherentie genoemd.

Hartcoherentie geeft de gebruiker direct en duidelijk inzicht in zijn/haar momentane toestand. Het laat zien wanneer de gebruiker op een laag, medium of hoog coherentieniveau zit.

De hartcoherentietrainingen staan de thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. Door middel van biofeedback op hartritme ervaar je, hoe je omgaat met stress en hoe je jezelf in een meer optimale toestand kunnen brengen. Je oefent met diverse interventietechnieken en leert hoe je die in het dagelijks leven kunt inzetten. De effecten zijn direct merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Het gebruik van de Hartcoherentie programma’s heeft in veel gevallen geleid tot verbetering van het immuunsysteem, lagere bloeddruk, minder stresshormoon en verbeterd welbevinden.

Golden Personal Type Profiler

Golden-Type-ProfilerDe Golden Personality Type Profiler (GPTP) is een type persoonlijkheidsvragenlijst die gebaseerd is op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel.

Doel en doelgroep

De Golden kan ingezet worden voor ontwikkelvraagstukken, coaching, interpersoonlijke en ‘people-skills’ training, conflictoplossing, loopbaan- en opleidingsadvies, relatie counseling en teambuilding. Het rapport wordt gebruikt om in gesprek te gaan over de kwaliteiten en groeimogelijkheden, motivatiebronnen. Er zijn geen goede of minder goede typen; over alle typen worden o.a. sterke kanten, groeimogelijkheden, motivatiebronnen, demotiverende factoren en de communicatiestijl beschreven.

Wat is gezondheid? De huidige definitie van gezondheid, die in 1948 door de World Health Organization werd geformuleerd, luidt als volgt: Gezondheid is een toestand van compleet lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken. In 2011 wordt door Machteld Huber (voormalig huisarts en onderzoeker) een nieuwe dynamische omschrijving van gezondheid gelanceerd: Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Een nieuwe opvatting van het begrip ‘gezondheid’ waarin termen als functioneren, veerkracht, eigen regie en betekenisvol leven centraal staan. Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid, zie hieronder.

Positieve Gezondheid is een gedachtegoed. Het spinnenweb wordt gebruikt als gespreksinstrument; de positieve gezondheid van iemand wordt in kaart gebracht om vervolgens daarover in gesprek te gaan (‘het andere gesprek’). Uitdaging is om breed te blijven kijken. Het gaat over het bevorderen van een ‘veerkrachtig en betekenisvol leven’, in een gezondheidsbevorderende omgeving. Het invullen van de test kan op papier of digitaal, via: https://mijnpositievegezondheid.nl/.

Het spinnenweb inzetten als gespreksinstrument geeft inzicht, overzicht en uitzicht. Het brengt zelfreflectie op gang. Patiënt kan zijn/haar klachten beter duiden. Het helpt mensen beetje bij beetje greep te krijgen op hun leven. En het spreekt mensen aan op wat voor hen belangrijk is (zingeving); hervinden van levenslust en idealen. Positieve Gezondheid richt zich niet op wat mensen moeten, maar op wat mensen willen en wat voor en van waarde is.