MODULAIRE DIENSTEN

Home/ Diensten / Modulaire diensten

Is jouw afstand tot de maatschappij nog groot en ben je nog niet in staat om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten van het UWV, waaronder Werkfit maken of Naar werk. Dan zijn onderstaande diensten wellicht iets voor jou.

Participatie interventie

Doel

Participatie interventie is gericht om je te ondersteunen bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van (ervaren) belemmeringen in de gezondheid en de consequenties daarvan op de persoonlijke situatie, zoals verlies van werk. De negatieve persoonlijke emoties hebben o.a. betrekking op gevoelens van onbegrip, statusverlies, falen en tekortschieten. Je verkeert als gevolg daarvan in een relatief sociaal isolement; de contacten die je hebt, beperken zich veelal tot de huiselijke kring. Het doel van deze interventie is dat de je zodanig wordt geactiveerd, dat je deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis in een niet georganiseerd verband.

Resultaat

Je bent in staat om deel te nemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis en/of zelfstandig activiteiten binnen en buiten je eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden.

maatschappelijke deelname

Doel

Jouw fysieke en psychische weerbaarheid verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van jouw motivatie, zelfvertrouwen en je zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Als gevolg daarvan zal jouw persoonlijke effectiviteit worden verbeterd en kan je structureel deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband.

Resultaat

Je neemt aantoonbaar deel aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van vrijwilligerswerk, regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband.

Begeleiding bij Scholing

Doelgroep

Na het afronden van een traject Werkfit Maken is vastgesteld dat scholing (onder de voorwaarden van het UWV) voor jou noodzakelijk is om aan het werk te gaan, terwijl je niet geheel in staat bent om zelfstandig de scholing te doorlopen. Dan kan je ondersteuning ontvangen door inzet van de dienst Begeleiding bij scholing.

Doel

Het volgen van scholing vraagt van jou, dat je – binnen een beperkt tijdsbestek van maximaal 1 jaar – gestructureerd en planmatig taken en opdrachten die verband houden met scholing uitvoert. Met het aanbrengen van focus op de scholing wordt de kans vergroot dat deze succesvol wordt afgerond, waarna de match met vacatures (die aansluiten bij de scholing) beter kan worden gemaakt.

Dienstverlening

Je krijgt ondersteunen bij het uitvoeren van je taken en verantwoordelijkheden (w.o. huiswerkbegeleiding) die verband houden met jouw gevolgde scholing. Tijdens deze sessies word je gecoached en empowered om de scholing te (blijven) volgen en succesvol af te ronden. Het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen van focus is hier een onderdeel van.

praktijk assessment

Doel

Het doel van de dienst Praktijkassessment is inzicht verkrijgen of/en binnen welke termijn het mogelijk is om naar (regulier) werk te bewegen. Het is niet duidelijk of dit vermogen voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde baan en op welke wijze dit vermogen kan worden verbeterd.

Dienstverlening

Het Praktijkassessment biedt inzicht in de competenties en de mogelijkheden van jou. Daarnaast geeft het informatie over de wijze waarop, en de termijnen waarbinnen jij je kan versterken zodat werkhervatting in betaald werk mogelijk is. Een Praktijkassessment bestaat in beginsel uit de volgende onderdelen:

  • Een assessment bestaande uit (persoonlijke) gesprekken en/of testen dat uitmondt in een advies over jouw algemene persoonlijke vaardigheden en waarin jouw positie op de verschillende leefgebieden in kaart wordt gebracht.

  • Een assessment waarbij je in de praktijk wordt geobserveerd in één of meer werksituatie(s) wat uitmondt in een advies, waarin jouw mogelijkheden en knelpunten alsmede je affiniteiten gerelateerd aan werk inzichtelijk worden gemaakt.
Resultaat

Een Praktijkassessment heeft als Resultaat een advies dat inzicht geeft in jouw mogelijkheden om naar regulier werk toe te leiden, binnen welke termijn en een advies welke vervolgdienstverlening hiervoor nodig is.